Omnicom Public Relations Group

AVG Privacybeleid

Bij Omnicom Public Relations Group respecteren wij (“wij”, “ons” of “onze”) uw privacy.

Voor de toepassing van dit beleid wordt elk van de volgende entiteiten, voor zover deze uw persoonlijke informatie verwerkt, beschouwd als een “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonlijke informatie:

Omnicom Public Relations Group is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Omnicom PR Group France, Omnicom PR Group Italy, Omnicom PR Group Netherlands, Omnicom PR Group Iberia en Omnicom PR Group Singapore zijn dochterondernemingen van Omnicom Public Relations Group.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Omnicom PR Group France, Omnicom PR Group Italy, Omnicom PR Group Netherlands, Omnicom PR Group Iberia, en Omnicom Public Relations Group in de Verenigde Staten en Omnicom PR Group Singapore (voor zover die niet-Europese entiteiten zijn onderworpen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

DOEL VAN DIT BELEID

Dit beleid geeft uitleg over onze benadering van persoonlijke informatie die we van u kunnen verzamelen via deze website (de “Site”) en in andere situaties of interacties met ons, en de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken. Dit beleid beschrijft ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Dit Beleid zal u informeren over de aard van de persoonlijke informatie over u die door ons wordt verwerkt en hoe u kunt verzoeken dat wij deze informatie verwijderen, bijwerken, overdragen en/of u er toegang tot verlenen of anderszins stoppen met de verwerking ervan voor een specifiek doel. Dit Beleid is bedoeld om u te helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen bij het gebruik van de Site.

Dit beleid voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2016/79 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring is niet bedoeld om van toepassing te zijn op de verwerking van persoonlijke informatie van werknemers van de Omnicom Public Relations Group, die wordt behandeld volgens ons afzonderlijke beleid voor privacy op de werkplek.

HET SOORT INFORMATIE DAT WIJ VERZAMELEN

Persoonlijke informatie is informatie die u identificeert als een persoon. Categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen omvatten:

 • contactgegevens (bijv. naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres),
 • informatie over uw interesses of uw engagement,
 • informatie voor werving en personeelszaken (bijv. werk- en opleidingsgeschiedenis, status van werkvergunning, geboortedatum, financiële rekeninggegevens, door de overheid uitgegeven identificatiegegevens), en
 • alle aanvullende informatie die u ons verstrekt.

Aanvullende informatie over de persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt beschreven in het gedeelte HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN en het COOKIEBELEID hieronder.

MANIEREN OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERKRIJGEN

We kunnen uw persoonlijke informatie via verschillende methoden verzamelen en ontvangen:

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt.  U kunt ons uw persoonlijke informatie rechtstreeks geven. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met vragen, formulieren invult op onze Site of in papieren vorm, of deelneemt aan een enquête, zich abonneert op het ontvangen van onze marketingberichten of ons op een andere manier feedback geeft via uw interacties met ons.

Persoonlijke informatie die we automatisch van u verzamelen.  Wanneer u onze Sites opent en gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde technische informatie over uw apparatuur, navigatiegedrag en patronen. We verzamelen deze persoonlijke informatie door het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën (zie het gedeelte Cookiebeleid hieronder).

Persoonlijke informatie ontvangen van derden. Van tijd tot tijd ontvangen we persoonlijke informatie over u van derden. Dergelijke derden kunnen bestaan uit aanbieders van analyses, betalingsdienstaanbieders, hotel- en vervoersaanbieders en derden die technische diensten aan ons leveren, zodat we onze Site kunnen beheren en onze diensten kunnen verlenen.

Openbaar beschikbare persoonlijke informatie.  Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u verzamelen uit openbaar beschikbare bronnen of mediarapporten, of persoonlijke informatie over u die u of een derde publiekelijk voor ons beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door tijdens evenementen te spreken of artikelen of andere nieuwsberichten te publiceren).

HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke informatie van u is:

 • uw identiteit te verifiëren;
 • onze diensten te leveren aan klanten;
 • ons helpen onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
 • het uitvoeren van verzoeken die u aan ons hebt gericht;
 • vragen of geschillen te onderzoeken of af te wikkelen;
 • te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, andere gerechtelijke procedures of de vereisten van een regelgevende instantie;
 • onze overeenkomsten met u te handhaven;
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden te beschermen, inclusief onze andere klanten en gebruikers van de Site;
 • ondersteuning te bieden voor de levering van onze Diensten, en
 • gebruik zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE WORDT VERZAMELD

Het onderstaande beschrijft hoe we gebruikmaken van persoonlijke informatie die we via deze site verzamelen:

Klantgegevens: Informatie die we verzamelen met betrekking tot onze klanten en potentiële klanten wordt gebruikt om ons in staat te stellen om te reageren op klantverzoeken, om klantaccounts bij ons te beheren, om kredietcontroles uit te voeren en om financiële transacties voor betalingen aan ons te controleren en uit te voeren.

Media- en informatieverzoeken: We kunnen informatie verzamelen voor verzoeken om interviews, voor mediavragen of voor verzoeken om informatie over ons bedrijf. We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om u aan te melden voor nieuwsbrieven of om kopieën te ontvangen van blogs en andere informatie die we beschikbaar stellen.  In elk geval kan om contactgegevens worden gevraagd, samen met gegevens van andere persoonlijke informatie die relevant is voor deze vragen. Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen om te reageren op uw verzoeken of mediaverzoeken.

Carrièremogelijkheden: Potentiële werknemers en dienstverleners kunnen ons informatie verstrekken om meer te weten te komen over carrièremogelijkheden en te solliciteren, waaronder cv’s en andere gerelateerde informatie. Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen sollicitaties te beoordelen, om te reageren op deze verzoeken en om beslissingen te nemen over het aannemen van personeel.

Cookies: We gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen van de computerhardware en -software die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site, of van uw mobiel.  Bekijk ons COOKIEBELEID voor aanvullende informatie.

De informatie die u aan ons verstrekt kan periodiek worden gearchiveerd of bewaard volgens onze standaard back-upprocessen en ons beleid inzake het bewaren van documenten.

ANDER GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We kunnen ook informatie verzamelen in een andere context dan deze Site, zoals hierboven beschreven. Die informatie kan worden gebruikt zoals hierboven beschreven en op andere manieren, zoals:

Enquêtes en stemmen: We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen via enquêtes of opiniepeilingen. Deelname is vrijwillig en u krijgt de mogelijkheid om te beslissen of u informatie wel of niet openbaar wilt maken. Soms moet u zich registreren om te kunnen stemmen of om deel te nemen aan een enquête. We zullen die informatie gebruiken om de resultaten van de enquête of stemming te rapporteren.

Promoties: We kunnen promoties, wedstrijden of weggeefacties uitvoeren, waarvoor u zich mogelijk moet registreren om te kunnen deelnemen. We verzamelen persoonlijke informatie van u om de promotie, wedstrijd of weggeefactie uit te voeren en om prijzen of kennisgevingen te leveren. Deelname aan deze evenementen en het aan ons verstrekken van uw informatie is vrijwillig.

Sectorinformatie: We verzamelen en onderhouden databases die informatie bevatten over journalisten, talent, influencers op sociale media, gebruikers van sociale media en andere professionals in de branche van public relations, nieuws of media, die is verzameld door ons of door onze vertrouwde externe aanbieders van media-analyses. Dergelijke informatie kan bestaan uit de naam van een persoon, zakelijke contactgegevens, professionele interesses en affiliaties. Deze informatie kan bestaan uit informatie die vrijwillig door deze personen aan ons wordt verstrekt via onze Site of in andere situaties (zoals openbare spreekevenementen), of informatie die openbaar is of beschikbaar in databases van derden of via contentplatforms van derden (inclusief sociale mediaplatforms). Verder kunnen we andere openbaar beschikbare nieuwsberichten en andere journalistieke content verzamelen en/of bekijken, inclusief inhoud die beschikbaar is gesteld via openbare nieuwssites en sociale mediasites om te begrijpen wat mensen over ons en onze klanten zeggen. We gebruiken deze informatie om onze diensten te leveren aan onze klanten, waarbij we ervoor zorgen dat wij en onze klanten volledig op de hoogte zijn van de openbare opinie op een bepaald gebied en volledig worden ingelicht over het omgaan met de pers.  We kunnen deze informatie ook gebruiken voor onze eigen interne administratieve en promotionele doeleinden. We doen er alles aan om het gebruik van deze informatie te beperken tot een minimum dat strikt noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen.

Interactieve gebieden: We kunnen interactieve gebieden verstrekken, zoals berichtenborden, chatrooms of andere fora.  Deelname aan deze gebieden door gebruikers is vrijwillig.  We adviseren u om bij deelname aan deze gebieden geen enkele informatie in te dienen waardoor u persoonlijk te identificeren bent.  Het gebruik van deze openbare ruimtes is niet beveiligd en we kunnen niet garanderen dat uw informatie zal worden beschermd.

Marketingcommunicatie: We kunnen marketingactiviteiten uitvoeren op basis van uw persoonlijke informatie.  We kunnen u per post of e-mail marketinginformatie sturen.  We kunnen u ook informatie verstrekken over media- en public relations-evenementen. Het kan noodzakelijk zijn om het doel van andere marketingcommunicatie te vermelden op het moment dat we die informatie verzamelen. We sturen deze informatie en materialen naar u wanneer u hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke informatie of materialen, of wanneer we een andere wettelijke basis hebben om dit te doen voor zover dit wettelijk vereist is.

Ontvangst van diensten: Als wij u of de organisatie die u vertegenwoordigt hebben ingehuurd om ons producten of diensten te verstrekken (bijvoorbeeld als u of de organisatie die u vertegenwoordigt, ons diensten zoals IT-ondersteuning of financieel advies levert), zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken om onze relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt te beheren, om producten en diensten van u of de organisatie die u vertegenwoordigt te ontvangen, en waar relevant om onze Diensten aan anderen te leveren.

Bedrijfsadministratie en wettelijke naleving: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden op het gebied van bedrijfsadministratie en wettelijke naleving:

om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

om onze wettelijke rechten te handhaven;

om de rechten van derden te beschermen; en

in verband met een zakelijke transitie zoals een fusie, reorganisatie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een gedeelte van onze activa.

PARTIJEN WAARMEE WIJ UW INFORMATIE DELEN

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met een van onze groepsmaatschappijen, of met onze agenten, partners, klanten of aannemers of professionele adviseurs of overheids- of regelgevende instanties voor de volgende doeleinden: (a) het leveren van onze diensten aan klanten of anderszins hulp ontvangen bij het verwerken van transacties; (b) het vervullen van verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van berichten, het bijwerken van marketinglijsten, het analyseren van gegevens; (c) verstrekking van IT en andere zakelijke diensten voor ondersteuning of interne administratie; of (d) om de werking en het effectieve beheer van onze bedrijvengroep te vergemakkelijken, waar het ons legitiem belang is en we hebben geconcludeerd dat deze niet worden opgeheven door uw rechten (inclusief het omgaan met klantenkwesties waarvoor escalatie is vereist); (e) het voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een juridische claim of geschil of om anderszins onze wettelijke rechten te beschermen; en (f) hulp bij andere nevenactiviteiten bij het uitvoeren van taken, van tijd tot tijd. Onze agenten, partners en aannemers zullen uw gegevens alleen gebruiken voor zover nodig om hun functies uit te voeren.

We zullen uw persoonlijke informatie niet aan andere bedrijven verkopen en we zullen deze niet delen met andere bedrijven voor gebruik door hen zonder uw toestemming, behalve in de omstandigheden die hierboven staan vermeld of in verband met de verkoop of fusie van de Omnicom Public Relations Group of de afdeling of kantoor die verantwoordelijk is voor de diensten.

 RECHTSGRONDSLAG

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonlijke informatie in de volgende omstandigheden:

 • wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we met u willen aangaan of zijn aangegaan;
 • wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet boven dergelijk belangen gaan;
 • wanneer u hebt ingestemd met een bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie, of
 • wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zullen we ook persoonlijke informatie verwerken, overdragen, openbaar maken en bewaren wanneer we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is.

In omstandigheden waarin we afhankelijk zijn van toestemming vragen we u om uw toestemming op het moment van verzamelen.  Wanneer we van plan zijn uw persoonlijke informatie verder te verwerken, kunnen we contact met u opnemen om uw toestemming te vragen voor nieuwe doeleinden.

Ons COOKIEBELEID beschrijft aanvullend gebruik van persoonlijke informatie.  We hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat content van de Site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Wanneer uw persoonlijke informatie volledig is geanonimiseerd, hebben we geen rechtsgrondslag nodig om deze te gebruiken, omdat de persoonlijke informatie niet langer bestaat uit persoonlijke informatie die is gereguleerd volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze verzameling en het gebruik van dergelijke geanonimiseerde persoonlijke informatie kan echter onderhevig zijn aan andere wetten, waardoor uw toestemming is vereist.

Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over onze rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om een beeld te vormen over wat wij denken dat u misschien wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn.  We kunnen u marketinginformatie verstrekken over onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren:

 • als u op het moment dat we uw informatie hebben verzameld uw toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal van ons te ontvangen, waar vereist door de wet, of
 • anderszins volgens onze rechtmatige belangen, mits deze belangen uw recht om bezwaar tegen dergelijke communicatie te maken niet opheffen. In die gevallen geloven wij dat we een rechtmatig belang hebben bij het sturen van marketingcommunicatie om u onze allerbeste service te bieden en om de voordelen die u via onze zakelijke transacties met u ontvangt te optimaliseren.

We streven ernaar om u te voorzien van keuzemogelijkheden om u af te melden met betrekking tot uw persoonlijke informatie, met name op het gebied van marketing en reclame. Om te zien hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie verwijzen we u naar het gedeelte genaamd KEUZES EN MIDDELEN.

We zullen uw uitdrukkelijke aanmelding voor toestemming verkrijgen voordat we uw persoonlijke informatie delen met een bedrijf buiten de Omnicom Public Relations Group en de daaraan verbonden bedrijven voor haar marketingdoeleinden.

VERZAMELING VAN DERDEN

We verzamelen ook persoonlijke informatie over u van verschillende derden en openbare bronnen. We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie aan te vullen met informatie die we verzamelen uit andere bronnen, waaronder mogelijk informatie die we verzamelen uit online en offline bronnen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN 

Het is niet onze bedoeling of praktijk om bewust persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen.

GEGEVENSOVERDRACHT

We kunnen persoonlijke informatie overdragen buiten de EER en meer specifiek naar: (1) ons hoofdkantoor in New York, NY Verenigde Staten (“VS”); (2) onze verschillende kantoren in de VS en andere locaties wereldwijd; (3) onze aangesloten entiteiten in de VS of op andere locaties wereldwijd.

Bovendien kan persoonlijke informatie worden verzonden naar de volgende derden in of buiten de EER:

 • Geselecteerde derden: We zullen geen persoonlijke informatie bekendmaken aan of delen met een externe entiteit of een derde, behalve aan reisprofessionals, aan klanten om ervaring en kwalificaties te illustreren voor zakelijke doeleinden of voor promotie of om onze diensten te leveren, en aan externe agenten, partners of contractanten die ons helpen zoals hierboven beschreven onder PARTIJEN WAARMEE WIJ UW INFORMATIE DELEN.
 • Andere derden: Het kan zijn dat we bepaalde persoonlijke informatie moeten bekendmaken aan andere derden: (1) van rechtswege (bijv. aan belastinginstanties en instanties voor de sociale zekerheid); (2) om onze wettelijke rechten te beschermen; (3) in een noodgeval waarbij de gezondheid of veiligheid van een werknemer wordt bedreigd (bijv. een brand); (4) aan wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met de relevante wetgeving in de verschillende EER-lidstaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving ter omzetting van EU/2016/1148 inzake maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk beveiligingsniveau van netwerk- en informatiesystemen in de hele EU (de “Richtlijn inzake beveiliging van netwerkinformatie”).

Landen buiten de EER hebben niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als de EER. In het bijzonder bieden landen buiten de EER mogelijk niet dezelfde mate van bescherming voor uw persoonlijke informatie, geven u mogelijk niet dezelfde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hebben mogelijk geen toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming om u te helpen als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonlijke informatie. Bij het overdragen van uw persoonlijke informatie buiten de EER zullen wij echter voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke informatie, met inbegrip van het hebben van een rechtmatige basis voor het overdragen van persoonlijke informatie en het instellen van passende beveiligingsmaatregelen om een adequaat niveau van bescherming voor de persoonlijke informatie te garanderen.

We zullen redelijke stappen ondernemen om de beveiliging van uw persoonlijke informatie te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het bijzonder bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de EER zullen wij ervoor zorgen dat, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, ten minste één van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

Beslissingen over de adequaatheid: We zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Zie voor meer informatie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Modelbepalingen: Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, die aan persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

EU-VS Privacyschild: Waar we partners of leveranciers hebben die zijn gevestigd in de VS, kunnen we gegevens naar hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacyschild, waardoor ze vereist zijn om vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Zie voor meer informatie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over de specifieke mechanismen die we gebruiken bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We zetten ons in om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig te houden en we zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Als bescherming tegen onbevoegde toegang tot persoonlijke informatie door derden buiten onze organisatie, wordt alle elektronische persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard onderhouden op systemen die worden beschermd door moderne beveiligde netwerkarchitecturen met firewalls en inbraakdetectiesystemen. Er wordt een “back-up” gemaakt van gegevens die op servers zijn opgeslagen (d.w.z. de gegevens worden op aparte media vastgelegd) om de gevolgen van onopzettelijk wissen, vernietiging of verlies te vermijden. De servers zijn opgeslagen in faciliteiten met een hoge beveiliging, waarbij de toegang is beschermd tegen onbevoegd personeel, en met branddetectie- en responssystemen. De locatie van deze servers is bekend bij een beperkt aantal van onze medewerkers.

We hebben beleid, regels en technische maatregelen voor informatiebeveiliging geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen:

 • onbevoegde toegang;
 • ongepast gebruik of openbaarmaking;
 • ongeoorloofde wijziging; en
 • onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, voor de hierboven vermelde doeleinden), die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke informatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van alle gebruikers van onze diensten te respecteren.

Informatie over sollicitaties wordt versleuteld en op een veilige manier verzonden. U kunt dit controleren door een gesloten vergrendelingspictogram onderaan uw webbrowser op te zoeken, of “https” te vinden aan het begin van de URL. Alleen werknemers of derden die de informatie nodig hebben om een specifiek verzoek te verwerken, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

UW RECHTEN OP GEGEVENSBESCHERMING

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht:

 • om de persoonlijke informatie die we over u bewaren in te zien;
 • te verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te wissen, indien van toepassing;
 • om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken terwijl we uw bezorgdheid onderzoeken;
 • waar verwerking is gebaseerd op uw toestemming, om uw persoonlijke informatie te ontvangen in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, of om te vragen dat wij uw persoonlijke informatie in dat formaat verplaatsen naar een andere provider, wanneer uw verzoek betrekking heeft op de gegevens die u ons rechtstreeks hebt gegeven en waar technisch mogelijk;
 • om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie wanneer we vertrouwen op ons rechtmatige belang of dat van een derde om dit te doen of voor doeleinden van directe marketing; en
 • om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer verwerking afhankelijk is van toestemming.

Betrokkenen hebben het recht om informatie te ontvangen over de aard van de persoonlijke informatie die wij over hen opslaan of verwerken, en om te verzoeken om verwijdering of wijzigingen. Deze verzoeken kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend via onze contactgegevens in het onderstaande gedeelte genaamd HANDHAVINGSRECHTEN EN -MECHANISMEN.  We zullen binnen één maand reageren op dergelijke verzoeken.

Als de toegang wordt geweigerd, hebben betrokkenen het recht op de hoogte te worden gesteld van de redenen voor de weigering. Betrokkenen kunnen de geschillenbeslechting gebruiken zoals beschreven in het gedeelte HANDHAVINGSRECHTEN EN -MECHANISMEN, evenals geschillenbeslechting die beschikbaar is via een bevoegde regelgevende instantie of autoriteit. We zullen tijdig en op een transparante manier interne procedures voor geschillenbeslechting afhandelen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie.

Als er enige informatie onjuist of onvolledig is, kan een betrokkene verzoeken dat gegevens worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon om ons nauwkeurige persoonlijke informatie te verstrekken en ons te informeren over eventuele wijzigingen (bijv. nieuw huisadres of een naamswijziging).

Als een betrokkene aantoont dat het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt niet langer wettig of gepast is, worden de gegevens verwijderd, tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de informatie in het volgende gedeelte van dit Beleid.

KEUZES EN MIDDELEN

Over het algemeen bieden wij u de mogelijkheid om te kiezen of uw persoonlijke informatie mag (a) worden bekendgemaakt aan externe verwerkingsverantwoordelijken, of (b) worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld of vervolgens door u werd geautoriseerd. We verkrijgen uitdrukkelijke toestemming voor bepaalde toepassingen en openbaarmakingen van gevoelige gegevens. Tenzij we u een passende keuze aanbieden, gebruiken we persoonlijke informatie alleen voor doeleinden die wezenlijk hetzelfde zijn als de doeleinden die worden aangegeven in dit Beleid. Om uw keuzes uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in dit Beleid.

Om u af te melden voor elk verder gebruik van uw persoonsgegevens of van toekomstige promotionele of marketingcommunicatie of enige andere communicatie van ons, dient u ons een verzoek te sturen via de contactinformatie in het gedeelte onmiddellijk hieronder met onze contactgegevens.  We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst verwerken.  Let op: als u zich op deze manier afmeldt, zijn bepaalde onderdelen van deze Site mogelijk niet langer voor u beschikbaar.

We kunnen persoonlijke informatie delen met onze filialen en dochterondernemingen zoals hierboven beschreven onder PARTIJEN WAARMEE WIJ UW INFORMATIE DELEN. We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken zonder de mogelijkheid tot afmelden te bieden, en kunnen verplicht zijn om dergelijke informatie openbaar te maken (a) aan externe verwerkers die wij hebben ingeschakeld om namens ons en overeenkomstig onze instructies diensten uit te voeren, (b) als wij daartoe wettelijk of juridisch verplicht zijn, of (c) als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving. We behouden ons ook het recht voor om persoonlijke informatie over te dragen in het geval van een audit of als we worden verkocht, of als we ons gehele of gedeeltelijke bedrijf of onze activa overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

HANDHAVINGSRECHTEN EN -MECHANISMEN

Als u klachten hebt over onze privacypraktijken, hebt u op elk gewenst moment het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. We zouden het echter op prijs stellen de kans te krijgen om uw zorgen af te handelen voordat u contact opneemt met uw toezichthoudende autoriteit, dus we vragen u om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

Wij zullen ervoor zorgen dat dit beleid wordt nageleefd en naar behoren wordt geïmplementeerd. Alle personen die toegang hebben tot persoonlijke informatie moeten dit Beleid naleven. Schendingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de EER kunnen leiden tot boetes en/of schadeclaims.

Als u op enig moment gelooft dat uw persoonlijke informatie is verwerkt in strijd met dit Beleid, of als u vragen of klachten hebt over het gebruik of de beperking van het gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar privacy@omnicomprgroup.com; of
 • ons een brief sturen via het volgende adres:

T.a.v: General Counsel

Omnicom Public Relations Group

655 Madison Avenue

New York, NY 10065, VS

Of als u in Europa bent, kunt u schrijven naar:

Att: Data Protection Officer

The DAS Group of Companies

Bankside 2

90 Southwark St.

Londen

SE1 OSW

We zetten ons in om samen te werken met de verschillende nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EER (“GBA’s”) en om in geval van klachten te voldoen aan hun procedures voor geschillenbeslechting.  We zetten ons ook in voor het naleven van alle verordeningen of richtlijnen die GBA’s van tijd tot tijd kunnen uitgeven in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EER en de Lidstaten. We verbinden ons ertoe om ons te registreren en/of onze registratie bijgewerkt te houden als een verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker in alle rechtsgebieden waar wij entiteiten in de EER hebben.

Houd er rekening mee dat als u deze rechten wilt uitoefenen, wij mogelijk uw identiteit moeten verifiëren om uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie te bevestigen.  Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. Om uw identiteit te verifiëren moeten we mogelijk meer persoonlijke informatie van u verzamelen dan wij momenteel in ons bezit hebben.

TOESTEMMING

Wanneer ons gebruik van uw persoonlijke informatie uw toestemming vereist, kunt u deze toestemming verlenen:

 • op het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen volgens de verstrekte instructies; of
 • door ons per e-mail, post of telefoon te informeren via de contactgegevens zoals uiteengezet in dit Beleid.

Houd er rekening mee dat als u specifiek toestemming geeft voor aanvullend gebruik van uw persoonlijke informatie, wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken op een manier die overeenkomt met die toestemming.

LINKS EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Site bevat links naar websites en diensten van derden. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Site naar een andere website te gaan of wanneer u een dienst aanvraagt van een derde, dit Beleid niet langer van toepassing is.

Uw navigatiegedrag en interactie op andere websites, of uw interacties met een andere externe dienstverlener, is onderworpen aan de eigen regels en beleidsregels van die website of derde partij. Wij monitoren, controleren of onderschrijven de privacypraktijken van derden niet.

Deze Site kan worden geïntegreerd met sociale netwerkdiensten. U begrijpt dat wij geen controle hebben over dergelijke diensten en niet aansprakelijk zijn voor de manier waarop zij functioneren.  Hoewel we u kunnen voorzien van de mogelijkheid om dergelijke diensten te gebruiken in verband met onze Site, doen we dit alleen als faciliteit en wij vertrouwen er net als u op dat die diensten van derden correct en eerlijk functioneren.

Dit Beleid is niet van toepassing op deze websites van derden en externe dienstverleners.

COOKIEBELEID

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om persoonlijke informatie te verzamelen van de computer of een ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site. “Cookies” zijn stukjes informatie die op uw apparaat kunnen worden geplaatst met het doel gegevens te verzamelen om uw communicatie en interactie met onze Site te vergemakkelijken en te verbeteren. We kunnen bepaalde derden ook toestaan cookies te plaatsen, zoals hieronder beschreven.

We gebruiken cookies en andere technologieën op al onze sites om de best mogelijke ervaring op onze Site te garanderen. Deze toepassingen omvatten:

 • We gebruiken analytische cookies om gebruikers van onze Site te herkennen en te tellen, de doeltreffendheid van onze content te meten en te begrijpen hoe bezoekers onze Site gebruiken.  We gebruiken momenteel Google Analytics voor dit doel.
 • We kunnen functionele cookies plaatsen of toestaan dat deze door derden worden geplaatst om het gebruik van een website te vergemakkelijken, zoals cookies die de sessie van een gebruiker onderhouden.

U kunt de instellingen van uw internetbrowser bekijken om uw keuzes die u voor bepaalde cookies hebt uit te oefenen. Als u bepaalde cookies uitschakelt of verwijdert in de instellingen van uw internetbrowser, kunt u belangrijke functies of kenmerken van deze site mogelijk niet openen of gebruiken, en u wordt mogelijk vereist om uw inloggegevens opnieuw in te voeren.

Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies voor Google Analytics naar de browserinvoegtoepassing voor opt-outs van Google Analytics via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Voor de toepassing van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke informatie die wij beheren de in dit Beleid beschreven entiteit van de Omnicom Public Relations Group die de persoonlijke informatie verwerkt.

We zullen zorgvuldig en op gepaste manier reageren op verzoeken van gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA’s) over dit beleid of over de naleving van toepasselijke privacywetten en -verordeningen inzake gegevensbescherming. Onze medewerkers die dergelijke verzoeken ontvangen, dienen contact op te nemen met hun personeelsmanager of de juridische adviseur van het bedrijf. Op verzoek zullen we GBA’s voorzien van de namen en contactgegevens van relevante personen. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze entiteiten, zullen de importerende en exporterende entiteiten (1) medewerking verlenen aan verzoeken van de GBA die verantwoordelijk is voor de entiteit die de gegevens exporteert en (2) haar beslissingen respecteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het recht op eerlijke rechtsbedeling. Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan derden, zullen we ons houden aan de besluiten van de GBA’s die betrekking hebben op dergelijke gegevensoverdracht en samenwerken met alle GBA’s in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als dit nodig is voor de doeleinden beschreven in dit Beleid, waarna deze uit onze systemen wordt verwijderd.

Met betrekking tot persoonlijke informatie die wij hebben verwerkt in verband met de levering van onze diensten aan klanten, kunnen wij persoonlijke informatie die relevant is voor onze diensten bewaren gedurende maximaal vijf jaar vanaf de datum van levering en in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (of soortgelijke wetgeving wereldwijd). We kunnen dergelijke bestanden daarna zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid vernietigen.

Met betrekking tot persoonlijke informatie die wij hebben verwerkt kunnen wij relevante persoonlijke informatie bewaren gedurende maximaal drie jaar vanaf de datum van onze laatste interactie met de betrokken persoon en in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (of soortgelijke wetgeving wereldwijd). We kunnen dergelijke bestanden daarna zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid vernietigen.

Als persoonlijke informatie slechts voor een korte periode nuttig is (bijv. voor een specifiek evenement of marketingcampagne of met betrekking tot werving), kunnen we deze aan het einde van die periode verwijderen.

Als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingberichten van ons, moeten we bepaalde persoonlijke informatie voor onbepaalde tijd op een onderdrukkingslijst bewaren, zodat we weten dat we u in de toekomst geen verdere marketingcommunicatie kunnen sturen.

WIJZIGINGEN IN HET BELEID

We behouden ons het recht voor om dit Beleid zo nodig te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in wetten, verordeningen of vereisten die door GBA’s worden geïntroduceerd. Wijzigingen moeten worden goedgekeurd door onze contactpersonen voor privacy, het kantoor van de juridische afdeling van het bedrijf of de door hen aangewezen personen die zullen vragen om de inbreng van de bedrijfsdirectie die zij redelijkerwijs nodig achten om het gewijzigde beleid in werking te laten treden. Als we wijzigingen in het Beleid aanbrengen, wordt dit gewijzigde Beleid ingediend voor hernieuwde goedkeuring volgens de relevante toepasselijke bepalingen van de wet. We zullen betrokkenen informeren over wezenlijke wijzigingen in het Beleid. We zullen alle wijzigingen in het Beleid publiceren op relevante interne en externe websites.

Met ingang van de implementatie van dit Beleid, zullen alle bestaande en toepasselijke privacyrichtlijnen van de EU voor bedrijven met betrekking tot het verzamelen en/of verwerken van persoonlijke informatie, in het geval van een conflict worden vervangen door de bepalingen van dit Beleid. Geen ander intern beleid dat in strijd is met dit Beleid is van toepassing met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie die door ons in de EU wordt verwerkt. We raden u aan om dit Beleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te worden gesteld van hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.